Plastics Duo Cushion

  Plastics Duo Cushion by Kartell

Plastics Duo Cushion

Producer Kartell Spa

Designer Piero Lissoni

Dimension475mm x 410mm x 360mm

Room Designs with Plastics Duo Cushion